S.No Volume 7 Issue 2 Page  

MULTI-TASKING AGROBOT

Anubhav Singh, Agam Gupta, Mohd Saquib Siraj, Shubhanshu Pandey, Akash Bharti, Sulekha Saxena
43 - 45

S.O.W.HYBRID ENERGY

Mayank Kr. Varshney, Prashant Kumar,Shalini Gupta,Atul Kushwaha,Vijay Kumar
38 - 42

REVIEW PAPER ON FIRE FIGHTING ROBOT

Ankur Goswami, Richa Kumari, Mansi Gangwar, Divya Singh, Vivek kumar Keshari ,Abhishek Kumar Gupta
34 - 37

FUTURE OF SPACE TRAVEL THROUGH VARIES AND VASIMR

Rufaidah Salim, Sarath Raj N.S, Jerrin Varghese
24 - 33